Om Radon

Radon skyldes naturlig radioaktivitet

Naturlig radioaktive stoffer finnes over alt. Et av disse er uran, som finnes i berggrunn og jordsmonn. Når uran brytes ned, dannes flere nye radioaktive stoffer (urankjeden). Sluttproduktet er stabilt bly. I denne kjeden finner vi radon.

Radon er en radioaktiv edelgass

Radon er en gass som har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Radonatomene kan derfor lett unnslippe og komme ut i luften vi puster.

Hvor er radon et problem?

Radon kan være et problem i barnehager, skoler, boliger og på arbeidsplasser.

Årsaken ligger i grunnforholdene, med alunskifter og uranholdig granitt. Dette sammen med morener og løsmasser, kombinert med byggeskikken vår, har ført Norge til verdenstoppen i radonproblemer.

Plan- og Bygningsloven

PBL §8 – 33, punkt 1 generelle krav:
Bygningskonstruksjoner mot bakken skal utføres slik at forurensinger fra grunnen ikke kan trenge inn i byggverket og gi helseskade.


PBL §8 – 33, punkt 4 radon:
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke kan eksponeresfor radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader.

Veiledning til teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven konkretiseres §8 – 33:
Forurensninger som kan tilføres inneluften fra byggegrunnen, er først og fremst fukt og radon. Konstruksjoner som er i kontakt med bakken, må derfor utføres så tette at forurensninger fra grunnen ikke kan trenge inn i byggverket og gi helserisiko.