Om Radon

Radon skyldes naturlig radioaktivitet

Naturlig radioaktive stoffer finnes over alt. Et av disse er uran, som finnes i berggrunn og jordsmonn. Når uran brytes ned, dannes flere nye radioaktive stoffer (urankjeden). Sluttproduktet er stabilt bly. I denne kjeden finner vi radon.

Radon er en radioaktiv edelgass

Radon er en gass som har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Radonatomene kan derfor lett unnslippe og komme ut i luften vi puster.

Hvor er radon et problem?

Radon kan være et problem i barnehager, skoler, boliger og på arbeidsplasser.

Årsaken ligger i grunnforholdene, med alunskifter og uranholdig granitt. Dette sammen med morener og løsmasser, kombinert med byggeskikken vår, har ført Norge til verdenstoppen i radonproblemer.

Byggteknisk forskrift (TEK17)

§13-5. Radon

(1) I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3 .

(2) Bygning med rom for varig opphold skal:

a) ha radonsperre mot grunnen, og

b) være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3.

(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige for å tilfredsstille kravet i første ledd.